1-(But-2-ynylthio)-2-trimethylsilyl-ethyne

1-(But-2-ynylthio)-2-trimethylsilyl-ethyne