[2-((Benzylthio)methoxy)ethyl]trimethylsilane

[2-((Benzylthio)methoxy)ethyl]trimethylsilane