3-(1-Methyl-2-phenylethoxy)-2-butanol

3-(1-Methyl-2-phenylethoxy)-2-butanol