(2-(Methoxy[2-(trimethylsilyl)phenyl]methyl)phenyl)(trimethyl)silane

(2-(Methoxy[2-(trimethylsilyl)phenyl]methyl)phenyl)(trimethyl)silane