Methyl (3-methoxyphenyl)[(trimethylsilyl)oxy]acetate

Methyl (3-methoxyphenyl)[(trimethylsilyl)oxy]acetate