Dimethyl 3-[(trimethylsilyl)oxy]nonanedioate

Dimethyl 3-[(trimethylsilyl)oxy]nonanedioate