Propionic acid, 2-methyl-3-(trimethylsilyl)-, methyl ester

Propionic acid, 2-methyl-3-(trimethylsilyl)-, methyl ester