Ethane, 1-trimethylsilyl-2-(isopropylthiomethoxy)-

Ethane, 1-trimethylsilyl-2-(isopropylthiomethoxy)-