1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxymethyl)nonane

1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxymethyl)nonane