1-Methoxy-3-trimethylsilyloxymethyloctane

1-Methoxy-3-trimethylsilyloxymethyloctane