Methyl 3-(dimethoxyamino)-3-methylbutanoate

Methyl 3-(dimethoxyamino)-3-methylbutanoate