[1-(Diethylboryl)vinyl](trimethyl)silane

[1-(Diethylboryl)vinyl](trimethyl)silane