Chloro[2-(trimethylsilyl)ethyl]divinylsilane

Chloro[2-(trimethylsilyl)ethyl]divinylsilane