(Trifluoromethyl)trimethylsilane

(Trifluoromethyl)trimethylsilane