trimethylsilyl 3-[butyl(trimethylsilyl)amino]-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoate

trimethylsilyl 3-[butyl(trimethylsilyl)amino]-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoate