Trimethylsilyl 3,7-bis[(trimethylsilyl)oxy]cholan-24-oate

Trimethylsilyl 3,7-bis[(trimethylsilyl)oxy]cholan-24-oate