1-(((Trimethylsilyl)oxy)methyl)-1H-1,2,3-benzotriazole

1-(((Trimethylsilyl)oxy)methyl)-1H-1,2,3-benzotriazole