3-Butanone, 1-(t-butyldimethylsilyl)-1-phenyl-

3-Butanone, 1-(t-butyldimethylsilyl)-1-phenyl-