Heptanoic acid, 2,2-dichloro-4-methyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]-, ethyl ester

Heptanoic acid, 2,2-dichloro-4-methyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]-, ethyl ester