Isopropenyltrimethylsilyl succinate

Isopropenyltrimethylsilyl succinate