Cyclopropane, 1-methylene-2-(1-trimethylsilyloxyvinyl)-

Cyclopropane, 1-methylene-2-(1-trimethylsilyloxyvinyl)-