Pulchelloside I, trimethylsilyl ether

Pulchelloside I, trimethylsilyl ether