Phenylpropionylglycine trimethylsilyl ester

Phenylpropionylglycine trimethylsilyl ester