Trimethylsilyl 2-(3-phenoxyphenyl)propanoate

Trimethylsilyl 2-(3-phenoxyphenyl)propanoate