Ethyl 5-trimethylsilyloxy-5-methylhexanoate

Ethyl 5-trimethylsilyloxy-5-methylhexanoate