2-[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol

2-[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol