Cyclopropane, 1-methylene-2-trimethylsilyl-2-vinyl-

Cyclopropane, 1-methylene-2-trimethylsilyl-2-vinyl-