1,3-Cyclopentadiene, 2,5,5-trimethyl-1-(trimethylsilyl)-

1,3-Cyclopentadiene, 2,5,5-trimethyl-1-(trimethylsilyl)-