1,3-Cyclopentadiene, 1,5,5-trimethyl-2-(trimethylsilyl)-

1,3-Cyclopentadiene, 1,5,5-trimethyl-2-(trimethylsilyl)-