(1-(Ethyl[1-(trimethylsilyl)vinyl]boryl)vinyl)(trimethyl)silane

(1-(Ethyl[1-(trimethylsilyl)vinyl]boryl)vinyl)(trimethyl)silane