{2,2-Dimethyl-5-[2-(2-trimethylsilylethoxymethoxy)propyl][1,3]dioxolan-4-yl}methanol

{2,2-Dimethyl-5-[2-(2-trimethylsilylethoxymethoxy)propyl][1,3]dioxolan-4-yl}methanol