(t-Butyl-dimethylsilyl)[2-methyl-2-(4-methyl-pent-3-enyl)-cyclopropyl]-methanol

(t-Butyl-dimethylsilyl)[2-methyl-2-(4-methyl-pent-3-enyl)-cyclopropyl]-methanol