Cyclopentene, 1-trimethylsilyl-2-methyl-4-methylene-

Cyclopentene, 1-trimethylsilyl-2-methyl-4-methylene-