Spiro[2.6]non-4-ene, 4-ethyl-8-methylene-5-trimethylsilyl-

Spiro[2.6]non-4-ene, 4-ethyl-8-methylene-5-trimethylsilyl-