Cyclotrisilane, hexakis(1,1-dimethylethyl)-

Cyclotrisilane, hexakis(1,1-dimethylethyl)-