Methyl 4-methyl-4-nitroso-2-trimethylsiloxy-pentanoate

Methyl 4-methyl-4-nitroso-2-trimethylsiloxy-pentanoate