2-[(Trimethylsilyl)oxy]ethyl palmitate

2-[(Trimethylsilyl)oxy]ethyl palmitate