((4-Bromophenyl)[bis(trimethylsilyl)]methyl)(trimethyl)silane

((4-Bromophenyl)[bis(trimethylsilyl)]methyl)(trimethyl)silane