4-Tris(trimethylsilyl)methylphenylisocyanate

4-Tris(trimethylsilyl)methylphenylisocyanate