1,3,5-Cycloheptatriene, 7-methyl-7-phenyl-3-trimethylsilyl-

1,3,5-Cycloheptatriene, 7-methyl-7-phenyl-3-trimethylsilyl-