Benzene, 1-(3-trifluoromethylphenyliminomethyl)-4-(thietan-3-yloxy)-

Benzene, 1-(3-trifluoromethylphenyliminomethyl)-4-(thietan-3-yloxy)-