3-(trimethylsilylamino)thiolan-2-one

3-(trimethylsilylamino)thiolan-2-one