1-Butanol, 3-(1-ethoxyethoxy)-2-methyl-

1-Butanol, 3-(1-ethoxyethoxy)-2-methyl-