Trimethyl(1-phenylethyl)silane

Trimethyl(1-phenylethyl)silane