2-(6-Heptynyl)-1,3-dioxolane

2-(6-Heptynyl)-1,3-dioxolane