2-(6-Octynyl)-1,3-dioxolane

2-(6-Octynyl)-1,3-dioxolane