4-(Trimethylsilylmethyl)benzoylcyclopentane

4-(Trimethylsilylmethyl)benzoylcyclopentane