diethyl 2-(1-ethoxyethoxy)-3-methylbutanedioate

diethyl 2-(1-ethoxyethoxy)-3-methylbutanedioate