Ethyl 4-[(trimethylsilyl)oxymethyl]phenyl sulfide

Ethyl 4-[(trimethylsilyl)oxymethyl]phenyl sulfide