1-[3-(3-Chloro-4-propoxyphenyl)propyl]guanidine

1-[3-(3-Chloro-4-propoxyphenyl)propyl]guanidine